Resim 1
Resim 2
Resim 3
Resim 4
Resim 5
Resim 6
Resim 7
Resim 8
Resim 9
Resim 10
Resim 11
 

Resim 12

GENEL KURUL İLANI

BALIKESİR ALTIEYLÜL İLÇESİKIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLAN

 

                       Balıkesir Altıeylül İlçesi Et Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karar bağlamak üzere; 21.05.2022 Cumartesi günü saat 21:30’da Paşaalanı Mg. 180.Sokak No:9 adresindeki LOGO CAFE’de toplanmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28.05.2022 CUMARTESİ günü yine aynı yer ve saatte toplanmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM

 

 1. Açılış ve yoklama
 2. Divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
 4. Denetim Kurulu faaliyet raporun okunması ve ibrası
 5. 2020-2021 yılı Bağımsız Denetim/YMM Raporunun okunması ve ibrası
 6. Gelir-Gider Tablosu ve Bilançonun okunması ve ibrası
 7. İş programı ve tahmini bütçelerin görüşülerek oylanması ayrıca ihtiyaca göre iş programında ve bütçede değişiklik yapmak üzere yönetim kuruluna yetki  verilmesi
 8. Birliğin amaçlarının ve görevlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile şirket ve iktisadi işletme kurmaya,kurulmuş olan şirket ve iktisadi işletmelere ortak olmaya, bunların kuruluş ve ortak olunması için ortaklık paylarını belirlemeye ve kurulan-ortak olunan şirket ve iktisadi işletmelerde sermaye artırımı yapmaya ve bu sermayeleri ödemeye,yapılacak her türlü iş için (yatırım gibi)birlik ve iktisadi  işletmeleri adına banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekmeye,bankalardan alınabilen her türlü senet benzeri(çek) ürünleri almaya,gerekli teminatları göstermeye ve ipotekler  vermeye,borçlanma usulüne uygun şekilde özel veya tüzel kişilerden borç almaya,tüm bu iş ve işlemleri yapmak üzere yönetim kuruluna tam yetki verilmesi
 9. Birlik bünyesinde ve kuracağı ya da ortak olacağı şirket-iktisadi işletmelerde çalıştırılmak üzere yeteri kadar personel almaya-çıkarmaya; çalıştırılacak personelin kadroları, nitelikleri ve ücretlerinin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 10. Birliğin ve kuracağı yada ortak olacağı şirket-iktisadi işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik taşınır araç ve taşınmaz her türlü araç-gereç alınması,kiralanması ve bu işlemler için izlenecek yolların belirlenmesi  ayrıca birlik ve teşekküllerinin sahip olduğu tüm araç-gereçlerin satılması,kiralanması ve izlenecek yolların belirlenmesi,bu araç-gereçler için yapılacak her türlü masrafın birlikçe karşılanması;her türlü taşınmaz gayrimenkul alınması,kiralanması ,inşaat ve tefrişat işlerinin yapılması ve bu işler için izlenecek yolların belirlenmesi,yine sahip olunan taşınmaz gayrimenkullerin satılması,kiralanması ve bu işler için izlenecek yolların belirlenmesi adına yönetim kuruluna tam yetki verilmesi
 11. Merkez Birliği, Üniversiteler, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, her türlü devlet teşkilatı ve birimi, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve alt birimleri ile ortak yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı her türlü projelerin hazırlanması, var olan proje ortaklarına ortak olmak ve bu işler için gereken her türlü işlemin yapılması,personelin alınması,ücretlerinin belirlenmesi ve ortaklığın finansı konusunda yönetime yetki verilmesi
 12. Devlet tarafından yetiştiricilere yapılan ve yapılacak olan her türlü tarımsal ve hayvansal desteklemelerin (süt,et,danışmanlık desteklemesi gibi) ve doğrudan ödemelerin birlik aracılığı ile yapılması, yetiştiriciler adına hak edişlerin düzenlenmesi,üyelerin birliğe olan her türlü borçlarının bu hak edişlerden kesilip kesilmemesi,bu borçların kesildikten sonra üyeye hak edişlerinin ödenmesi ve gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılması için yönetime yetki verilmesi
 13. Birlik amaç ve görevleri doğrultusunda IPARD, KOSGEB, İŞKUR, Halk Eğitim, Kırsal Kalkınma Projeleri,Kalkınma Ajansları(GMKA gibi)projeleri, Ulusal Ajans projeleri, AB kaynaklı yurtiçi ve yurtdışı projeler, Dünya Bankası projeleri, Belediye Kaynaklı Projeler, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve birimlerince hazırlanan projeler,diğer devlet kurumları kaynaklı projeler, her türlü banka kaynaklı projeler hazırlanması,hazırlatılması,yürütülmesi,takibi,ortak ve katılımcı olunması, bunlar için gerekli personelin istihdamı, projelerin finansı ve miktarı konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 14. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına,ürünlerin pazarlanması ve ihracatın arttırılması için her türlü yurt içi ve yurt dışı eğitim, seminer, toplantı, konferans, fuar, panayır gibi faaliyetlere katılma; buralarda stant, çalışma ofisi, satış yeri, tanıtım mekanı açma; bu tür organizasyonlarda tanıtım amaçlı ve bu tür organizasyonların dışında kalan her daim üyelerimizi bilgilendirme amaçlı gazete, dergi, broşür, afiş, TV reklamı ve programı gibi her türlü tanıtım materyalleri hazırlatma; bu maddede geçen tüm işlerin projelerinin hazırlatılması, hazırlanması,finansı, personel istihdamı ve takibi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 15. Birliğin görev ve amaçları doğrultusunda üreticilerimizin ürünlerini geliştirmek ve ihtiyaçlarının karşılamak adına birlik veya teşekkülleri vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışından hayvan toplanması ve toplatılması,ithalatı ve ihracatı ve üyeler yada piyasaya satılması, ithalat ve ihracat için gerekli izinlerin alınması ve tüm işlemlerin yürütülmesi;bu toplanan hayvanlar için üretim merkezi olarak işletmeler (çiftlik) kurulması ve ayrıca üyeler adına mini çiftlikler kurulması: birliğin kendi veya teşekkülleri adına özel şirket veya devlet organları (Bakanlık gibi) vasıtasıyla ortak şekilde hayvan veya gerekli materyal, makine, araç-gereç ihracatı yapması, üyelere veya ihtiyaç dışındakileri piyasaya satması; birlik yada iktisadi teşekküller adına çiftlikler yapılması,yaptırılması; ürün üretim amacıyla mandıra,süt işleme ve soğutma merkezi, mezbaha, fabrikalar kurulmasına yada ortak olunmasına yine hayvancılığa ve üyelere hizmet adına laboratuar, veterinerlik ofisi, hayvan hastanesi, yem üretim ve paketleme yeri (fabrika) kurulmasına veya ortak olunması; birlik ve iktisadi işletmeleri vasıtası ile sigortacılık hizmetleri sunmaya, üretilen ürünleri pazara sunmak için Pazar yeri, satış ofisi, satış market, restaurant  gibi yerler açılması, tüm bu işler için taşınır araç ve gereç yada taşınmaz gayrimenkul  alınması, kiralanması, inşaatının yapılması yada yaptırılması,finansı, personel istihdamı, iş takibi, iş takibi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 16. Üyeler adına birlik görevleri kısmında yer alan tüm hizmetlerin yapılması, teknik destek sağlanması, üyelere gereken veterinerlik ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,ihtiyaçları olan her türlü girdi, hayvan, araç-gereç, ilaç gibi materyallerin yurtiçinden yada yurtdışından temini ve satışı, tüm bu hizmet, iş ve işlemlerin bizzat birlik yada teşekkülleri vasıtası ile yapılması yada özel şirketlere yaptırılması, tüm bu hizmetlerin yapılması, personelin istihdamı, uygulanması için gerekli bedellerin ve tahsil yönteminin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 17. Birliğin üyeliğine imkan tanıyan her türlü yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşa (üretici dernekleri,dünya üretici birlikleri,Avrupa üretici birlikleri,Federasyonlar) üye olmaya, var olan üyeliğin sonlandırılmasına, bu organizasyonlarda temsile yetkili kişinin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine ; katılım payının ve aidatların ödenmesine ve gereken işlemlerin yapılmasına ; Ulusal ve uluslar arası düzeydeki konseylere üye olmaya, katılım payının ve aidatların ödenmesi ve gereken işlemlerin yapılması, temsile yetkili kişinin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi; var olan üyeliklerin sonlandırılması; tüm bu iş ve işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 18. Birliğin hizmetlerini etkin ve yetkin yapması adına; iç huzur,güven ve düzen için gerekli tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi; yönetim kurulunca alınacak kararların ve yönetimce istenen taahütname ile sözleşmelerin kabulü ayrıca bunların tüm üyeler için geçerli olacağı, profesyonellik adına çiftlik düzeyinde uygulanmaların izlenmesi, kayıt tutulması ve birlik üyelerini  bağlayıcı sertifikalar verilmesi, bu sertifikaların üyeliğe devam şartlarından sayılması, üyelik için özel şartların belirlenmesi ve taahhüt edilmesi  gereken asgari ürün miktarının belirlenmesi ve bunlar için yapılacak her türlü iş ve işlem konusunda yönetime yetki verilmesi.
 19. Kanun, yönetmelik ve birliğin tüzüğünde belirtilen görev ve amaçları doğrultusunda yapılabilen bütün iş ve işlemler için yönetime yetki verilmesi; ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükte açıkça yazılı olan genel kurulun yönetime vereceği yetkilerin devri ve yönetim kurulunun görevlerinin temininin karara bağlanması.
 20. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi
 21. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Seçimi ve Merkez Birliği delegelerinin belirlenmesi.
 22. Üye giriş aidatının ve yıllık aidatın belirlenmesi; Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisi kadarının hizmet payı olarak kabulü.
 23. Dilek ve Temenniler, Kapanış